De organisatie

Caleidoz is dé welzijnsorganisatie in de gemeenten Zevenaar en Doesburg. We bestaan uit een grote groep enthousiaste vrijwilligers, die werken onder begeleiding van betrokken professionals. Vanuit verschillende locaties zetten we ons in voor jong tot oud. Door ons laagdrempelige aanbod, kan vaak worden voorkomen dat er wordt doorverwezen naar zorgaanbieders met hogere kosten!

Wij ondersteunen hoe ú wilt
U kunt onder andere bij ons terecht voor groepsbegeleiding, gezellige huiskamers, mantelzorgondersteuning of weerbaarheidstraining voor jongeren. Bij Caleidoz heeft u zelf de regie en kijken we samen naar wat u wilt en kunt.

We brengen mensen samen
Door het organiseren van leuke en leerzame activiteiten, brengen we mensen uit de gemeenten bij elkaar. Dankzij de laagdrempelige inzet van vrijwilligers en beroepskrachten, kan een doorverwijzing naar duurdere zorgaanbieders vaak worden voorkomen. Zo zorgen we voor het welzijn van iedereen.
Organogram Caleidoz

Missie en visie

Caleidoz is er voor het welzijn van iedereen!
Caleidoz draagt bij aan de vrijheid en eigenheid van mensen. Dat wil zeggen, dat u bij ons kunt zijn zoals u bent. Wij hopen u te inspireren om uw talenten te (her)ontdekken.
Bij Caleidoz mag u zelf aangeven hoe wij u het beste kunnen ondersteunen. We kijken samen naar wat u kan en wil. En waar u hulp bij nodig heeft, daar staat Caleidoz voor u klaar.
Caleidoz wil zorgen voor het welzijn van iedereen. Dit doen we door invulling te geven aan onze kernwaarden:
– We zijn er voor iedereen
– We doen het samen
– We zijn professioneel betrokken
– We zijn dichtbij
– We komen tot de kern
We hebben het jaarplan van 2017-2019 geëvalueerd (Samenvatting jaarplan 2019). Voor 2020-2022 hebben we een koers gekozen die past bij de veranderingen om ons heen en de vragen van inwoners. Behalve een verandering in ons uiterlijk, staan een drietal veranderingen op de agenda:
1. Verschuiving van “zorgen voor” naar “zorgen dat”. Wij ondersteunen inwoners in wat zij nog zelf kunnen.
2. Meer aandacht voor jeugd en de groep 18+ met een nieuwe visie op jeugd en jongerenwerk.
3. Grotere rol spelen in signalering en coördinatie met concretere afspraken over ketensamenwerking.

Bestuur en medewerkers

Caleidoz is gebouwd op een groot vrijwilligersnetwerk, dat onder begeleiding staat van een aantal professionals.
Het toezicht op de algemene gang van zaken van de organisatie gebeurt door een Raad van Toezicht. Deze is samengesteld uit vier portefeuilles, om te zorgen voor voldoende spreiding van deskundigheid en diversiteit rond het relevant arbeidsverleden.
Voorzitter: Mw. A.M.C. Profittlich
Personeel & organisatie: Mw. J. Derksen
Financiën: Dhr. B. Smalbraak
Juridische zaken: Dhr. J. Zandberg
Facilitaire zaken: Dhr. P.G.J.M. Mulder
Onze Raad van Toezicht is te bereiken via toezichthouders@caleidoz.nl
Sinds 2019 is Karlijn Hillen directeur-bestuurder van Caleidoz. Het is haar verantwoordelijkheid om in overleg met het managementteam bestuursbesluiten te nemen. Namens Caleidoz voert zij bestuurlijk overleg met de gemeente en andere belanghebbende organisaties.

Karlijn Hillen Caleidoz

“Caleidoz ken ik nu ruim een jaar. Net als voor veel organisaties in welzijn, was dit een onrustig en spannend jaar. Er komen tal van maatschappelijke vragen op ons af. En gemeenten hebben te maken met overschrijdingen op de sociale budgetten en dat raakt ook Caleidoz.
Dus stellen wij ons de vraag: hoe kun je anders denken, anders organiseren, zodat je meer kunt doen?
En dat doen we. We hebben een nieuwe visie op welzijn, jongerenwerk en groepsbegeleiding (dagbesteding). Waarbij ieders eigenheid en zelfstandigheid voorop staat. Iedereen denkt mee. En allerlei nieuwe ideeën ontstaan. Ik ben trots op wat wij al bereikt hebben in dat jaar.” Karlijn Hillen, februari 2020
Wilt u in contact komen met een van onze medewerkers? In het overzicht op deze pagina, kunt u vinden hoe u ons direct kunt bereiken.
Voor algemene vragen staan we u graag te woord op maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 14.00 uur op ons algemene nummer Tel. (0316) 24 32 04.

Kwaliteit

Caleidoz is professioneel betrokken. Daarom is kwaliteit van onze dienstverlening van het grootste belang. Lees hier hoe wij onze kwaliteit waarborgen.
De groepsbegeleiding van Caleidoz is HKZ gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Doordat wij dit keurmerk hebben, kunt u er op vertrouwen dat Caleidoz haar diensten op verantwoorde manier levert.
Onze groepbegeleiding voldoet aan de eisen op het gebied van:
  • Veiligheid
  • Risicobeheersing
  • Informatievoorziening
  • Klantgerichtheid
  • Medezeggenschap
  • Controlemogelijkheden
  • Privacy
We hechten veel waarde aan een goede relatie met de mensen waar we mee in contact komen. Onze vrijwilligers en medewerkers doen hun best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat er misverstanden of gevoelens van onvrede ontstaan. In dat geval vragen we u om uw klacht schriftelijk kenbaar te maken door een email te sturen naar info@caleidoz.nl. Een van onze medewerkers neemt dan contact met u op.
Komt u er niet uit met onze medewerker? Dan kunt u een formele klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Caleidoz is aangesloten bij de Onafhankelijke Klachtencommissie Gelderland/Utrecht van Zorgbelang Inclusief. Bezoek de website voor meer informatie.

Verantwoording

Caleidoz heeft de ANBI-status en is een WNT-instelling. Lees hieronder wat dat betekent.
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Caleidoz draagt de ANBI status. Dat wil zeggen, dat we ons voor minstens 90% inzetten voor het algemeen nut. Een van de voorwaarden voor onze ANBI status, is dat we een aantal gegevens plaatsen op onze website. Deze gegevens van Caleidoz zijn hieronder te vinden.
Naam van de instelling: Stichting Caleidoz
Fiscaal nummer: 822660945
Bezoekadres:  De Hooge Bongert 3, 6903 DA Zevenaar
Doelstelling: zie ‘missie en visie’ op deze pagina
De hoofdlijnen van het beleidsplan: zie ‘Caleidoz in de toekomst’ op deze pagina
Functie van de bestuurders: zie ‘Bestuur en medewerkers’ op deze pagina
Namen van de bestuurders: zie ‘Bestuur en medewerkers’ op deze pagina
Het beloningsbeleid conform CAO WMD: de leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding.
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie Jaarrapportage Caleidoz 2019
Financiële verantwoording: zie Jaarrekening Caleidoz 2018 ANBI
Als instelling in de (semi)publieke sector, valt Caleidoz onder de Wet Nomering van Topinkomens (WNT). Deze wet regelt hoeveel onze bestuursleden of directeuren maximaal mogen verdienen.
Als WNT-instelling, publiceert Caleidoz elk boekjaar een financiële verantwoording. Klik hier voor de jaarverantwoording van 2018.
Onze verantwoording over voorgaande jaren, is op te vragen via deze website.
Stichting Caleidoz staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KVK nummer 50306839.

Werken bij Caleidoz

Ook werken bij de organisatie die zich inzet voor het welzijn van iedereen? Bekijk dan onze vacatures.

VACATURES