De organisatie

Caleidoz is dé welzijnsorganisatie in de gemeenten Zevenaar en Doesburg. We bestaan uit een grote groep enthousiaste vrijwilligers, die werken onder begeleiding van betrokken professionals. Vanuit verschillende locaties zetten we ons in voor jong tot oud. Door ons laagdrempelige aanbod, kan vaak worden voorkomen dat er wordt doorverwezen naar zorgaanbieders met hogere kosten!

Wij ondersteunen hoe jíj wilt

Je kunt onder andere bij ons terecht voor groepsbegeleiding, gezellige huiskamers, mantelzorgondersteuning of weerbaarheidstraining voor jongeren. Bij Caleidoz heb je zelf de regie en kijken we samen naar wat jij wil en kan.

We brengen mensen samen

Door het organiseren van leuke en leerzame activiteiten, brengen we mensen uit de gemeenten bij elkaar. Dankzij de laagdrempelige inzet van vrijwilligers en beroepskrachten, kan een doorverwijzing naar duurdere zorgaanbieders vaak worden voorkomen. Zo zorgen we voor het welzijn van iedereen.

Organogram Caleidoz

Missie en visie

Caleidoz is er voor het welzijn van iedereen!

Caleidoz draagt bij aan de vrijheid en eigenheid van mensen. Dat wil zeggen, dat je bij ons kunt zijn zoals je bent. Wij hopen je te inspireren om jouw talenten te (her)ontdekken.

Bij Caleidoz mag je zelf aangeven hoe wij je het beste kunnen ondersteunen. We kijken samen naar wat jij wilt en kunt. En waar je hulp bij nodig hebt, daar staat Caleidoz voor je klaar.

Caleidoz wil zorgen voor het welzijn van iedereen. Dit doen we door invulling te geven aan onze kernwaarden:

– We zijn er voor iedereen
– We doen het samen
– We zijn professioneel betrokken
– We zijn dichtbij
– We komen tot de kern

We hebben het jaarplan van 2017-2019 geëvalueerd (Samenvatting jaarplan 2019). Voor 2020-2022 hebben we een koers gekozen die past bij de veranderingen om ons heen en de vragen van inwoners. Behalve een verandering in ons uiterlijk, staan een drietal veranderingen op de agenda:

1. Verschuiving van “zorgen voor” naar “zorgen dat”. Wij ondersteunen inwoners in wat zij nog zelf kunnen.
2. Meer aandacht voor jeugd en de groep 18+ met een nieuwe visie op jeugd en jongerenwerk.
3. Grotere rol spelen in signalering en coördinatie met concretere afspraken over ketensamenwerking.

Bestuur en medewerkers

Caleidoz is gebouwd op een groot vrijwilligersnetwerk, dat onder begeleiding staat van een aantal professionals.

Het toezicht op de algemene gang van zaken van de organisatie gebeurt door een Raad van Toezicht. Deze is samengesteld uit vier portefeuilles, om te zorgen voor voldoende spreiding van deskundigheid en diversiteit rond het relevant arbeidsverleden. De Caleidoz Raad van Toezicht heeft op 15 september 2020 het visiestuk ‘Toezichtvisie en Toezichtkader RvT Caleidoz’ vastgesteld.

Download hier het visiestuk.

Voorzitter: Mw. A.M.C. Profittlich
Personeel & organisatie: Mw. J. Derksen
Financiën: Dhr. B. Smalbraak
Juridische zaken: Dhr. J. Zandberg
Facilitaire zaken: Dhr. P.G.J.M. Mulder

Onze Raad van Toezicht is te bereiken via toezichthouders@caleidoz.nl

Sinds 2019 is Karlijn Hillen directeur-bestuurder van Caleidoz. Het is haar verantwoordelijkheid om in overleg met het managementteam bestuursbesluiten te nemen. Namens Caleidoz voert zij bestuurlijk overleg met de gemeente en andere belanghebbende organisaties.

Karlijn Hillen Caleidoz

“Wij stellen onszelf de vraag: hoe kun je anders denken, anders organiseren, zodat je meer kunt doen?

En dat doen we. We hebben een nieuwe visie op welzijn, jongerenwerk en groepsbegeleiding (dagbesteding). Waarbij ieders eigenheid en zelfstandigheid voorop staat. Iedereen denkt mee. En allerlei nieuwe ideeën ontstaan. Ik ben trots op wat wij al bereikt hebben.” Karlijn Hillen

Wil je in contact komen met een van onze medewerkers? In het overzicht op deze pagina, kun je vinden hoe je ons direct kunt bereiken.

Voor algemene vragen staan we je graag te woord op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 14.00 uur op ons algemene nummer Tel. (0316) 24 32 04.

Kwaliteit

Caleidoz is professioneel betrokken. Daarom is kwaliteit van onze dienstverlening van het grootste belang. Lees hier hoe wij onze kwaliteit waarborgen.

De groepsbegeleiding van Caleidoz is HKZ gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Doordat wij dit keurmerk hebben, kun je er op vertrouwen dat Caleidoz haar diensten op verantwoorde manier levert.

Onze groepsbegeleiding voldoet aan de eisen op het gebied van:

  • Veiligheid
  • Risicobeheersing
  • Informatievoorziening
  • Klantgerichtheid
  • Medezeggenschap
  • Controlemogelijkheden
  • Privacy

We hechten veel waarde aan een goede relatie met de mensen waar we mee in contact komen. Onze vrijwilligers en medewerkers doen hun best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat er misverstanden of gevoelens van onvrede ontstaan.

Kom je er met elkaar niet uit? Dan kun je je klacht schriftelijk aan ons kenbaar te maken door een email te sturen naar info@caleidoz.nl. Een van onze medewerkers neemt dan contact met je op.

Komt je er ook niet uit met onze medewerker? Dan kun je een formele klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Caleidoz is aangesloten bij de Onafhankelijke Klachtencommissie Gelderland/Utrecht van Zorgbelang Inclusief. Bezoek de website voor meer informatie.

Verantwoording

Caleidoz heeft de ANBI-status en is een WNT-instelling. Lees hieronder wat dat betekent.

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Caleidoz draagt de ANBI status. Dat wil zeggen, dat we ons voor minstens 90% inzetten voor het algemeen nut. Een van de voorwaarden voor onze ANBI status, is dat we een aantal gegevens plaatsen op onze website. Deze gegevens van Caleidoz zijn hieronder te vinden.

Naam van de instelling: Stichting Caleidoz
Fiscaal nummer: 822660945
Bezoekadres:  De Hooge Bongert 3, 6903 DA Zevenaar
Doelstelling: zie ‘missie en visie’ op deze pagina
De hoofdlijnen van het beleidsplan: zie ‘Caleidoz in de toekomst’ op deze pagina
Functie van de bestuurders: zie ‘Bestuur en medewerkers’ op deze pagina
Namen van de bestuurders: zie ‘Bestuur en medewerkers’ op deze pagina
Het beloningsbeleid conform CAO WMD: de leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding.
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie Jaarrapportage Caleidoz Zevenaar 2019 en Jaarrapportage Caleidoz Doesburg 2019
Financiële verantwoording: zie Jaarrekening Caleidoz 2019 ANBI

Als instelling in de (semi)publieke sector, valt Caleidoz onder de Wet Nomering van Topinkomens (WNT). Deze wet regelt hoeveel onze bestuursleden of directeuren maximaal mogen verdienen.

Als WNT-instelling, publiceert Caleidoz elk boekjaar een financiële verantwoording. Klik hier voor de jaarverantwoording van 2019.

Onze verantwoording over voorgaande jaren, is op te vragen via deze website.

Stichting Caleidoz staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KVK nummer 50306839.

Werken bij Caleidoz

Ook werken bij de organisatie die zich inzet voor het welzijn van iedereen? Bekijk dan onze vacatures.

VACATURES